X 20

Van’da Düzenlenen VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi

20-23 Ekim 2022tarihleri arasında VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bizzat kongreye katılan, emeği geçen herkese ve katkı veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
 Tarih: 27-10-2022 07:54:40
Van’da Düzenlenen VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi

Konuyla ilgili sonuç bildirgesini paylaşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE," Kongre başlığının ve ana temasının “Bilimler Işığında Yaratılış” olarak seçilmesinin temel nedeni; Yeni yetişen nesillerin ruh ve beden sağlığının zararlı cereyanlardan korunması ve davranış bozukluklarının önlenmesi, ancak bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle mümkündür. İnsanın mahiyet ve yaratılış gayesini bilimsel gerçeklerle anlamak, bunları hayata geçirmek ve bu gerçeği geniş kitlelere ulaştırmak bu bağlamda büyük önem arz etmektedir. Bu sorumluluk ise, en başta bilim insanlarına aittir. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin öncelikli hedefleri arasında söz konusu durum hakkında bilim camiasında farkındalık oluşturmaktır. Düşünce ufkuna katkı sağlamak ve ilmi veriler doğrultusunda yaratılış gerçeğini merkeze alarak bilim insanları ve genç nesillere yeni bir bakış açısı ile doğru, dürüst, güvenilir ve karakterli bir kişilik kazandırmak da ana hedefler arasında yer almaktadır. Ayrıca yaratılış kongrelerinde evrim konusu ilmi platformda değerlendirilmekte ve bu görüşün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçilmesinde önemli adımlar atılmaktadır."

"Hibrit olarak gerçekleştirilen VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresinde 34 ana oturumun 17’si yüzyüze ve 17’si ise çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. 10davetli konuşmacı paneli, 115 sözlü bildiri sunumu ile bir forum gerçekleştirilmiş ve 10’u yurt dışından olmak üzere toplam 50 farklı Üniversiteden 125 konuşmacı ve 44 oturum başkanı kongrede görev almıştır.

Kongrede gerçekleşen bilimsel toplantılarda, vurgulanan ortak nokta “Bilim dünyası hiç şüphesiz ki yaklaşık olarak iki asırdır materyalist felsefenin tesiri altında kalmıştır. Bir anlamda inançsızlığı; sözde bilim adı altında ideoloji, bilim felsefesi ve nihayetinde de bir hayat tarzı hâline getiren bu bakış açısı, tüm dünyayı topyekûn bir çıkmaza sürüklemiştir” olmuştur.Fen Bilimleri ve Sosyal bilimlerden yapılan sunumlarda Kainatta mikro sistemlerden ta makro âlemlere varıncaya kadar her yerde ilim ve sanat inceliği, daha ilk bakışta dikkat çekmektedir. Bu çerçevede varlık âlemi ve tabiat olaylarını; tabiat ve tesadüfe bağlamayıp bilim ve multidisipliner araştırmalar ışığında Allah’ın isim ve sıfatlarıyla açıklayan bilim insanları kendi araştırma alanlarında sayısız örnekler sundular.

Kongreye katılan Bilim insanlarının ortak bir başka vurguları da; “İnsanlık âleminin bugünkü durumu göz önüne alındığında toplumları ayakta tutan değerlerden hızla uzaklaşıldığı, bunun neticesi olarak da insanlar, zararlı düşünce akımlarının tesiri altına girmekte ve davranış kalıplarında sapmalar gözlenmektedir. Bu gidişatı önlemenin en etkili yollarından birisi de inançlı gelecek nesillerin “manevi, ahlaki, insani, milli ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini ve devletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, devletine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren” bireyler olarak yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasıdır.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞVan’a gelmeyi çok istemesine rağmen Yurtdışı programından dolayı kongreye videolu mesajı ile katılım sağladı. Sayın Erbaş konuşmasına; “İnsana bilmediğini öğreten Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Hz. Âdem’den beri hakkı ve hakikatı tebliğ eden ilim ve hikmetle insanın yolunu aydınlatan bütün elçilerine ve bilhassa Hz. Muhammed Mustafa’ya (SAV) sonsuz selam olsun. Medeniyetler beşiği güzel ilimiz Van’da gerçekleşen bu toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bizzat katılmayı arzu etmeme rağmen önemli bir çalışma için yurtdışında olmam hasebiyle aranızda bulunamamaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim.” cümleleriyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ, “Birçok açıdan toplumları etkisi altına alan batı medeniyetinin insanlığı ve tüm yeryüzünü bir bilinmezliğe sürüklediğine dikkati çekerek, “İnsanın manevi yönünün ihmal edildiği varlığın, aşkın boyutunun yok sayıldığı, çevrenin, emanet vasfının göz ardı edildiği söz konusu hayat tasavvuru, insanlığı derin bunalımlara sürüklemekte, toplumları ve milletleri büyük krizlere maruz bırakabilmektedir. Bugün tüm dünyada yaşanan siyasi, iktisadi, içtimai, ahlaki ve hukuki sorunların arka planında ben merkezci ve üstenci bir yaklaşımla hayat ve toplum mühendisliğine kalkışan Batı menşeli insan ve alem tasavvurunun yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.” dedi.

Dünyada tartışılmaya devam eden konulardan birinin de yaratılış meselesi olduğunu ifade eden Başkan ERBAŞ, şöyle konuştu: “Yaratılışı kabul etmeyen yaklaşımlar insanı ve evreni izah etme noktasında yaşadıkları acziyeti aşabilmek için sürekli yeni teorilerde varsayımlar geliştirmeye gayret etmektedirler. Hakikati gölgeleyen düşünce, akım ve ideolojilerin olası etkilerinin iyi analiz edilmesini ve İslam’ın varlığa, insana, hayata dair ortaya koyduğu ilke ve değerler ekseninde bir yaklaşımla yeniden tahkim edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hz. Peygamber’e indirilen ilk ayette, yüce Allah’ın kendisini “Hâlik” sıfatıyla tanıttığını ifade eden Başkan Erbaş, “İlk vahiydeki söz konusu hakikat üzerine müesses olan İslam düşüncesine göre kainattaki her şey tek ve üstün kudret sahibi bir yaratıcı tarafından vücuda getirilmiştir. O da sınırsız ilmi ve iradesiyle evreni ve içindekileri bir ölçü ve düzen içerisinde kolaylıkla var eden, her an bir yaratma hâlinde olan, kendisinden başka hiçbir yaratıcı olmadığını çeşitli misal ve delillerle beyan eden “vâcibu’l-vücûd” yüce Allah’tır.” diye konuştu.

“Çelişkiler özellikle gençlerin akıl ve gönül dünyasını tahrip ediyor”
Günümüzde dünyanın akademik merkezlerinin de varoluş bağlamında epistemolojik krizlerini yaşamadığı değerlendirmesinde bulunan Başkan Erbaş, “Aynı şekilde bilim ve ahlak arasındaki ilişki bugün teorik ve pratik boyutuyla trajedi ve paradokslarla doludur. Teknolojinin hayatı kuşattığı ve bilgiye ulaşmanın iyice kolaylaştığı çağımızda, söz konusu krizler ve çelişkiler özellikle gençlerin akıl ve gönül dünyasını tahrip edebilmektedir. Dolayısıyla düzenlenen bu kongrenin hayati derecede önemli olduğuna inanıyorum. Buradan, insanlığın ve bilhassa gençliğin soru ve sorunlarına rehberlik edecek sunumlar, hakikat arayışını sabote eden yaklaşımlar karşısında gençliğe ufuk kazandıracak tebliğler çıkacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ yaptığı konuşma kapsamında; "Van gerçekten ilim ve irfan şehridir. Moğolların Bağdat’ı istila etmesinden sonra Bahçesaray’a Arvas köyüne gelen Seyyid Muhammed bin Kasım Bağdadi (Seyyid Muhammed Kutup), Seyyid SıbgatullahArvasi, FeqiyeTeyran, Ahmed-i Hânî, Van’da da uzun yıllar yaşamış Bediüzzaman Said Nursi gibi Van’da ve çevresinde büyük âlimler ve müderrisler yetişmiştir, uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Bu vesileyle ilime hizmet eden bütün âlimlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Kongreye bir mesajla katılan Millî Eğitim Bakan YardımcısıDr. Nazif YILMAZ; “Yaratıcının Kur’an’da insana ilk hitabı olan “okuma” emrinin “Yaratan Rabbinin adıyla” olmasından hareketle zerreden kürreye, mikro âlemden makro âleme, bütün varlığın ve kâinâtın O’nun eseri olduğunu idrak edecek nesillerin yetişmesi için i’mâli fikirde ve sa’yu gayret içerisinde bulunan bilim insanlarımıza ve kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere selam ve muhabbetlerini iletmiştir.

İlki Harran ve Üsküdar Üniversiteleri tarafından ortaklaşa 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nin ikincisi Atatürk Üniversitesi tarafından 8-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Erzurum’da, üçüncüsü Iğdır Üniversitesi tarafından 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Iğdır’da, dördüncüsü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 24-26 Ekim 2020 tarihleri arasında Kütahya’da, beşincisi yine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 21-23 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenmiştir.

20-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresiönceki kongrelerin sonuç bildirgeleri teyit edilerek aşağıdaki tespitler yapılmış ve kararlar alınmıştır:

1.İslâm dini bilimle çatışmaz. “Din ayrı, bilim ayrıdır” düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki çatışma, İslâm medeniyetine ait değildir. Çünkü bilimlerin konusu, Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır. Kur’an-ı Kerim ise Allah’ın kelâmıdır ve kâinat kitabının tefsiridir. Bunlar arasında çelişki ve çatışma olamaz. Çünkü her iki kitap da Allah’ın kitabıdır. Çok sayıda ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere, İslâm dini; ilme ve bilim insanına büyük önem vermektedir.

2.Bilim dünyası yaklaşık 200 yıldır materyalist felsefenin tesiri altındadır. Materyalist felsefe; kâinattaki bütün varlıkları tesadüf, sebepler ve tabiatın eseri olarak görmekte ve sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir. Bu felsefî görüşte; insanın ruhu, duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Hâlbuki kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fen bilimleri yeterli değildir. Bunun için bütüncül düşünceye ihtiyaç vardır. Yani maddenin yanında mananın da dikkate alınarak bilimin metotları çerçevesinde yaratılış hakikatinin değerlendirilmesi gerekir.

3.Bilim, Allah’ın kâinattaki sanat eserlerini inceler. Nobel ödülü alan Pakistanlı fizikçi Prof. Dr. Muhammed Abdüsselam; ilimleri; “Allah’ın kâinattaki eserlerini inceleme sanatı” olarak tarif eder. Bilimler, kendi dilleriyle yaratıcının varlığını ve birliğini gösterir. Günümüz bilim camiasında genellikle kâinattan elde edilen bilgilerin takdiminde yaratıcı gizlenmekte; sebepler, doğrudan işi yapan fâil olarak sunulmaktadır. Yaratılış kongrelerinde fiilde fâilin, sanatta sanatkârın, eserde ustanın nazara verilmesinin zarureti dile getirilmiştir. Bir başka ifade ile ilmî metotlarla elde edilen bilgiler; tesadüf ve sebeplerle değil, yaratılış bakış açısı ile verilmelidir. Bilim dili olarak kültür değerlerimizle uyumlu bir dil kullanılmalıdır.

4.Yaratılış külli ve umumidir. Yaratıcı; bir varlığı belli süreçler içinde yarattığı gibi, bir anda sebepsiz olarak da yaratabilir. Sebepler çerçevesinde yaratılış; Allah’ın isimlerinin tecellisi, hikmetinin gereği ve imtihanın muktezasıdır.

5.Evrim ve yaratılış konusunda bir kavram kargaşası ve bilgi kirliliği vardır. Herkesin evrimden anladığı ve kastettiği farklıdır. Evrim; farklı anlama gelen otuza yakın tabir ve terimle ifade edilmektedir. Bu terimlerin bir kısmı tekamülü, değişimi, başkalaşmayı ve farklılaşmayı ifade etmektedir. Bunların her biri dün nasıl gerçekleşmiş ise bugünde aynı şekilde gerçekleşen ve yarında gerçekleşmeye aynı şekilde devam edenAllah’ın birer kanunu olup kast edilen evrimle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Yani sivrisinek, kelebek ve kurbağa ilk yaratıldıkları andan bugüne kadar hep aynı şekilde bir hayat döngüsüne sahiptirler. Köpekbalıkları ilk yaratıldıkları günden bugüne kadar iskelet sistemleri kıkırdaktan ibarettir. Eğer evrimcilerin belirtiği gibi bir durum söz konusu olsaydı, bugün köpekbalıklarının iskelet sistemi kemikten olurdu. Bir türden başka bir türün tesadüfen veya kendiliğinden meydana geldiğini ifade eden evrim, evolüsyon ise herhangi bir delile ve bilimsel veriye dayanmayansadece bir felsefî görüştür. Bu bakımdan evrim ile ilgili terminolojinin doğru anlaşılması gerekir.

6.Herhangi bir ilmi veriye ve delile dayanmayan evrim bir türden başka bir türün tesadüfen, mutasyonlar ve doğal seçilim yolu ile ortak bir atadan meydana geldiğini ifade eden felsefi bir görüştür. Değişim, başkalaşım ve farklılaşma gibi kavramlar evrim değil, Allah'ın kâinatta koyduğu ve icra ettiği kanunlardır.Jeolojik devirlerden günümüze kadar ulaşabilen sadece bir organ veya doku parçasından yola çıkarak cins hatta tür isimleri vermektedirler. Yani tür veya cins olarak sunulan tam bir birey değil, net olarak hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen sadece bir organ veya doku parçasıdır. Sonra bu tek parça doku veya organa dayanılarak hayali bir çizimle bir birey çizilmekte ve bu bireye bilimsel bir isim yakıştırılmaktadır. Asla ortada tam bir bireye ait fosile dayanılarak bir isimlendirme yapılmamaktadır. Tersten gidilerek, yani doku veya organ parçasından bireye gidilerek yazılan hiçbir bilimsel isim ne bir türe nede bir popülasyona ait isim değildir. Oysa sistematik ve taksonomide bir türün teşhisi için örneğin tam ve eksiksiz olması gerekir.Sadece bir parçası dahi eksik olan örnekler bilimsel olarak teşhis edilmez, eksik materyal olduğu için değerlendirilmez. Kaldı ki bugüne kadar insanın atası olarak çizilen adamların hemen hepsi hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir diş veya bir kemikten ibaret hayal ürünü çizimlerdir. Sistematik açıdan bilimsel hiçbir anlamı olmayan, hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir doku parçasıdır. Kaldı ki aynı alanda farklı canlılara ait doku veya organ parçaları bulunabileceği gibi kontamine olmuş ve karışmış bu verilere dayanılarak çizilen bu hayal ürünleri başta insan olmak üzere pek çok hayvan, bitki ve canlının atalarının hikâye veyamasallarından başka bir şey değildir.

7.Eğitimin bütün safhalarında eğitim materyalleri ve kitaplar; yaratılış bakış açısı, dil ve üslubuyla ele alınmalıdır. Ders kitaplarında hâlen Antik Yunan’da olduğu gibi, atom ve molekülleri ilâh seviyesine çıkaran materyalist bir eğitim sistemi hâkimdir. Her bir atoma bir ilâh gibi görev yükleyip akıl ve mantığın sınırlarını zorlayan bir eğitim modeli pedagojik formasyona da uygun değildir. Eğitim materyalleri ve ders kitaplarında kâinattaki bütün varlıkların; sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Yaratıcı’nın eseri olduğu vurgulandığında atomdan galaksilere kadar hiçbir şeyde karışıklık ve düzensizliğin olmadığı anlaşılacaktır. Bu durum da akılların aydınlatılmasına, vicdanların tatmin edilmesine ve kalplerin de nurlandırılmasına vesile olacaktır. Bu tür eğitim alan bir genç; bütün varlıklar gibi kendisinin de başıboş olmadığını, bir yaratıcısının bulunduğunu bilecek; bütün nimetleri O’nun gönderdiğini anlayacak, kendisinin sahipsiz olmadığının bilincine vararak her türlü sıkıntı ve üzüntüsünde yanında olan ve her şeye sözü geçen bir İlâha sığınmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Gençlerimizi taassuptan ve inançsızlığa sürükleyen şüphelerden kurtarmanın yolu, yaratılış bakış açısıyla yapılan bir eğitime bağlıdır. Kâinattaki varlıkların yapılarını ve mükemmelliklerini ortaya koyan kitap, makale ve belgesellerde evrimci bakış açısı yerine, kadim medeniyetimize uygun mânâ ve dilin kullanılması gerekmektedir.

8.Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerindeki bildirilerden teşkil edilen kitaplar, gençlerin eğitiminde hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde gittikçe artan Darwinizm, sekülerizm ve deizm gibi düşüncelerin genç kuşaklarda sebep olduğu şüphelerin giderilmesinde bu kongrelerde sunulan bildirilerin önemli tesiri görülmüştür. Önceki kongrelerdeki bildirilerden bazıları, ortaöğretim seviyesinde hazırlanarak “Bilimlerin Dilinden” ve “Popüler Bilim Serisi” kitapları şeklinde öğrencilerin istifadesine sunulmuştur. Bu tür çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.

9.Kongre kapsamında Bilimler Işığında Yaratılış alanında daha nitelikli araştırmaları teşvik etmek amacıyla, kongre ana temasını yansıtan üç sözlü ve üç poster bildiriye ödül verilmesi tavsiye edilmiştir.

10.Yaratılış kongresine gönül veren bilim insanlarının -özellikle Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında- yaratılışı anlamaya yönelik yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmeleri, lisans ve lisans üstü seviyede yaratılış hakikatlerini anlatan dersler vermeleri hususen teşvik edilmiştir.

11.Kongre sonrasında yaratılışla alâkalı panel, çalıştay ve konferansların yıl içinde başta lise ve orta öğretim olmak üzere her seviyede devam ettirilmesi uygun görülmüş ve önerilmiştir.

12.Kongre Sonuç Bildirgesi ve raporların ilgili makam, kurum ve kuruluşlara dağıtımı kararlaştırılmıştır.

13.Daha önceki kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin her yıl ve yılın bir Ekim ayı içinde Bilimler Işığında Yaratılış Derneği’nin işbirliği ile yapılması tavsiye edilmiştir.

 

BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

  Editör: Vandahaber   Kaynak: HABER MERKEZİ
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER VAN HABER Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 13 9 2 2 36 14 29 +22
2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 27 +13
3 Adana Demirspor 13 6 1 6 24 14 24 +10
4 Konyaspor 14 6 2 6 16 9 24 +7
5 Başakşehir FK 13 7 3 3 19 15 24 +4
6 Kayserispor 14 7 5 2 20 15 23 +5
7 Trabzonspor 13 6 2 5 19 16 23 +3
8 Beşiktaş 13 6 3 4 26 18 22 +8
9 Alanyaspor 14 4 5 5 19 24 17 -5
10 Gaziantep FK 13 4 5 4 19 19 16 0
11 Antalyaspor 12 5 6 1 19 21 16 -2
12 Giresunspor 13 4 6 3 13 20 15 -7
13 Kasımpaşa 13 4 6 3 11 22 15 -11
14 Hatayspor 13 4 7 2 12 22 14 -10
15 Fatih Karagümrük 13 3 6 4 24 27 13 -3
16 MKE Ankaragücü 13 3 6 4 16 21 13 -5
17 Sivasspor 14 2 7 5 13 19 11 -6
18 İstanbulspor 13 2 9 2 12 26 8 -14
19 Ümraniyespor 13 1 8 4 15 24 7 -9
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 14 10 1 3 22 9 33 +13
2 Çaykur Rizespor 14 6 1 7 21 10 25 +11
3 Boluspor 14 7 3 4 14 8 25 +6
4 Pendikspor 13 7 3 3 20 9 24 +11
5 Keçiörengücü 13 7 3 3 25 18 24 +7
6 Samsunspor 13 6 2 5 19 12 23 +7
7 Bodrumspor 14 6 4 4 23 17 22 +6
8 Manisa FK 13 5 3 5 19 19 20 0
9 Sakaryaspor 15 6 8 1 23 25 19 -2
10 Altay 14 4 4 6 12 13 18 -1
11 Bandırmaspor 13 4 3 6 16 18 18 -2
12 Adanaspor 14 4 5 5 22 22 17 0
13 Göztepe 13 5 6 2 12 12 17 0
14 Tuzlaspor 14 4 6 4 17 19 16 -2
15 Erzurumspor FK 13 3 5 5 14 19 14 -5
16 Altınordu 13 3 7 3 13 23 12 -10
17 Yeni Malatyaspor 15 2 8 5 14 24 11 -10
18 Gençlerbirliği 14 1 9 4 14 27 7 -13
19 Denizlispor 14 1 10 3 10 26 6 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 16 10 1 5 32 17 35 +15
2 Bucaspor 1928 15 10 1 4 27 8 34 +19
3 İskenderunspor A.Ş. 15 10 2 3 23 11 33 +12
4 Karacabey Belediye Spor 16 8 2 6 23 13 30 +10
5 Ankara Demirspor 16 7 3 6 23 9 27 +14
6 1461 Trabzon FK 15 7 3 5 16 9 26 +7
7 Van Spor FK 15 6 4 5 18 16 23 +2
8 Serik Belediyespor 15 6 4 5 20 19 23 +1
9 Zonguldak Kömürspor 15 7 6 2 16 18 23 -2
10 Kırklarelispor 15 5 3 7 15 13 22 +2
11 Etimesgut Belediyespor 16 4 7 5 19 21 17 -2
12 Kastamonuspor 15 4 6 5 15 19 17 -4
13 Sarıyer 15 3 5 7 17 22 16 -5
14 Fethiyespor 15 4 8 3 18 26 15 -8
15 Balıkesirspor 15 4 8 3 11 19 15 -8
16 Uşak Spor 15 3 8 4 10 21 13 -11
17 Kırşehir FSK 15 2 7 6 13 20 12 -7
18 Adıyaman FK 15 2 7 6 13 22 12 -9
19 Diyarbekir Spor 15 1 9 5 13 25 8 -12
20 Pazarspor 15 1 10 4 10 24 7 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 13 10 2 1 19 7 31 +12
2 Karşıyaka 13 8 3 2 16 6 26 +10
3 52 Orduspor FK 13 8 3 2 22 13 26 +9
4 Karaköprü Belediyespor 13 6 2 5 14 6 23 +8
5 Belediye Kütahyaspor 13 6 2 5 18 11 23 +7
6 Belediye Derincespor 13 6 2 5 16 14 23 +2
7 Ağrı 1970 Spor 13 6 3 4 12 8 22 +4
8 Nevşehir Belediyespor 13 5 4 4 16 14 19 +2
9 Hacettepe 1945 13 5 4 4 15 15 19 0
10 1922 Konyaspor 13 5 7 1 14 18 16 -4
11 1954 Kelkit Bld.Spor 13 3 4 6 9 11 15 -2
12 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 13 4 6 3 11 15 15 -4
13 Elazığspor 13 4 6 3 13 19 15 -6
14 Çatalcaspor 13 4 7 2 13 14 14 -1
15 Şile Yıldızspor 13 1 5 7 10 13 10 -3
16 Yomraspor 13 2 8 3 7 14 9 -7
17 Eskişehirspor 13 2 8 3 13 27 9 -14
18 Edirnespor 13 2 11 0 9 22 6 -13
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/12/2022 Adana Demirspor vs Fatih Karagümrük
 25/12/2022 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 25/12/2022 Galatasaray vs İstanbulspor
 25/12/2022 Gaziantep FK vs Beşiktaş
 25/12/2022 Hatayspor vs Giresunspor
 25/12/2022 Kasımpaşa vs Sivasspor
 25/12/2022 Konyaspor vs Alanyaspor
 25/12/2022 Trabzonspor vs Fenerbahçe
 25/12/2022 Ümraniyespor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/11/2022 Keçiörengücü vs Samsunspor
 27/11/2022 Pendikspor vs Eyüpspor
 27/11/2022 Erzurumspor FK vs Bandırmaspor
 27/11/2022 Göztepe vs Altay
 28/11/2022 Altınordu vs Manisa FK
 02/12/2022 Eyüpspor vs Tuzlaspor
 03/12/2022 Bandırmaspor vs Altınordu
 03/12/2022 Bodrumspor vs Gençlerbirliği
 03/12/2022 Samsunspor vs Denizlispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/11/2022 Adıyaman FK vs Uşak Spor
 27/11/2022 Diyarbekir Spor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 27/11/2022 Fethiyespor vs Pazarspor
 27/11/2022 İskenderunspor A.Ş. vs Serik Belediyespor
 27/11/2022 Kırklarelispor vs Kastamonuspor
 27/11/2022 Van Spor FK vs Sarıyer
 27/11/2022 Zonguldak Kömürspor vs Bucaspor 1928
 27/11/2022 1461 Trabzon FK vs Balıkesirspor
 03/12/2022 Ankara Demirspor vs Kastamonuspor
 03/12/2022 Bucaspor 1928 vs Van Spor FK
 03/12/2022 Ankara Demirspor - Kastamonuspor Ankara Demirspor ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Ankara Demirspor yenilmez
 03/12/2022 Kocaelispor - Etimesgut Belediyespor Kocaelispor ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Kocaelispor yenilmez
 03/12/2022 Kocaelispor - Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Kocaelispor yenilmez
 03/12/2022 Serik Belediyespor - Diyarbekir Spor Diyarbekir Spor ligdeki son 14 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/11/2022 Çatalcaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 27/11/2022 Ağrı 1970 Spor vs Yomraspor
 27/11/2022 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü vs Edirnespor
 27/11/2022 Belediye Derincespor vs 1922 Konyaspor
 27/11/2022 Belediye Kütahyaspor vs Karaköprü Belediyespor
 27/11/2022 Elazığspor vs Hacettepe 1945
 27/11/2022 Nevşehir Belediyespor vs Şile Yıldızspor
 27/11/2022 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Eskişehirspor
 27/11/2022 52 Orduspor FK vs Karşıyaka
 03/12/2022 Şile Yıldızspor - Belediye Derincespor Şile Yıldızspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Belediye Derincespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI